» » Bright Days (Leabhraichean ura Gaidhlig Oilthigh Ghlaschu, leabhar 1) (Scots Gaelic Edition)

Download Bright Days (Leabhraichean ura Gaidhlig Oilthigh Ghlaschu, leabhar 1) (Scots Gaelic Edition) fb2

by Murdo Macleod
Download Bright Days (Leabhraichean ura Gaidhlig Oilthigh Ghlaschu, leabhar 1) (Scots Gaelic Edition) fb2
Schools & Teaching
 • Author:
  Murdo Macleod
 • ISBN:
  0903204037
 • ISBN13:
  978-0903204033
 • Genre:
 • Publisher:
  Oilthigh Ghlaschu; New impression edition (October 1972)
 • Pages:
  152 pages
 • Subcategory:
  Schools & Teaching
 • Language:
 • FB2 format
  1635 kb
 • ePUB format
  1620 kb
 • DJVU format
  1422 kb
 • Rating:
  4.2
 • Votes:
  330
 • Formats:
  docx lrf azw mbr


Fiosrachadh mu tachartasan 's naidheachdan Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn.

Fiosrachadh mu tachartasan 's naidheachdan Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn.

UofG Oilthigh Ghlaschu, Glaschu Glasgow. 1 Bin beğenme Oidhche Failte @ Oilthigh Ghlaschu Eilidh Cormack Annabel Maclennan Mairi Beaton Lorna Young Hamish Macleod Taigh na Gàidhlig Erin Marie Robbie MacLeòid Kayleigh. Oidhche Failte @ Oilthigh Ghlaschu Eilidh Cormack Annabel Maclennan Mairi Beaton Lorna Young Hamish Macleod Taigh na Gàidhlig Erin Marie Robbie MacLeòid Kayleigh Nicolson University of Glasgow - Celtic & Gaelic Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu.

Tachartasan, leabhraichean ùra, 'mince pies' agus 'discounts' - cuid de na rudan a lorgar ann an chuairt-litir na Samhna againn. Cuairt-litir na Samhna

Tachartasan, leabhraichean ùra, 'mince pies' agus 'discounts' - cuid de na rudan a lorgar ann an chuairt-litir na Samhna againn. Cuairt-litir na Samhna. Feasgar litreachais le leughaidhean le feadhainn a fhuair cuid de dhuaisean sgrìobhaidh na bliadhnasa - Beth Frieden (bàrdachd), Babs NicGriogair (spoken word) agus Shelagh Chaimbeul (rosg). Cluinnear òrain Ghàidhlig cuideachd bho Linda NicLeòid

Tha Comhairle nan Leabhraichean, an co-bhuinn ri Urras Leabhraichean na h‑Alba, a’ sireadh dà sgrìobhadair thàlantach, dhìcheallach airson pàirt a ghabhail ann an sgeama Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2020.

Tha Comhairle nan Leabhraichean, an co-bhuinn ri Urras Leabhraichean na h‑Alba, a’ sireadh dà sgrìobhadair thàlantach, dhìcheallach airson pàirt a ghabhail ann an sgeama Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2020. Tachartas sònraichte far am bi Duais Dhòmhnaill Meek 2019 air a bhuileachadh air Leabhar na Bliadhna. Chaidh sia leabhraichean ùra Gàidhlig ainmeachadh air geàrr-liosta na bliadhna-sa, le Rody Gorman, Mòrag Anna NicNèill, Sgàire Uallas, Iain Urchardan agus Maoilios Caimbeul. Comhairle Nan Leabhraichean.

air Ghàidhealtachd Leabhar mu eachdraidh sgioba ball-coise An. .

air Ghàidhealtachd Leabhar mu eachdraidh sgioba ball-coise An Rubha ga fhoillseachadh Buidheann à Leòdhas a' dol gu Tanzania Deireadh bliadhna sònraichte airson Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Còmhlan Pìoba an Eilein Sgitheanaich a' gabhail pàirt ann am Farpais Eòrpach nan Còmhlan Pìoba Leabhar ùr air fhoillseachadh de bhriathrachas Gàidhlig Dhùthaich MhicAoidh An Aimsir le Kirsteen NicDhòmhnaill Seirbheis ùr aig Tasglann na Gàidhealtachd

The Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu ("University of Glasgow Ossian Society") was established in 1831 and is the second-oldest organization on campus.

The Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu ("University of Glasgow Ossian Society") was established in 1831 and is the second-oldest organization on campus. For the discussion of interesting matters among members of the society. To put on social events for members.

Broadly, Sgrìob, Meanmnach, and Na Solais assume the highest levels of Gaelic competence, whereas Lasag is specifically targeted towards learners and Na Crosgagan is aimed at a younger audience. MacLeòid, Murchadh: Làithean Geala (Oilthigh Ghlaschu, 1972, 144 pages) - this is part graded reader, part continuing story. fantasy including magical realism. Caimbeul, Alasdair: Murchadh agus am Bradan (Acair, 1989, 92 pages).

Последние твиты от Gaelic Books Council (hLeabhar) Chaidh Comhairle nan Leabhraichean a stèidheachadh gus leughadh, sgrìobhadh agus litreachas na Gàidhlig a leudachadh. 32 Mansfield Street, Glasgow.

Последние твиты от Gaelic Books Council (hLeabhar). Chaidh Comhairle nan Leabhraichean a stèidheachadh gus leughadh, sgrìobhadh agus litreachas na Gàidhlig a leudachadh.

Leabhar-sgeoil gaidhealach. Bha leabhraichean aig an am sin gu leir air an sgriobhadh air craiceann . V Cheud leabhaiì, anns am bheil da A1RIÌAMH dheug. JIai- ghath soluis do m' anam fdia Tha sgcula na h-aimsir a dh'fhalbh. Bha leabhraichean aig an am sin gu leir air an sgriobhadh air craiceann sgriobhaidh no mcambrana ; agus bha iacl ro thearc, agus uime sin ro luachmhor. They promise to begin with Ossian and end with the latest known bard. Paisley and Renfrewshire Gazette.